Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Καρδαμαίϊκες Εἰκόνες ἀπό τό Παρελθόν ( 1953) / Καρδαμαίϊκες Εικόνες από τό Παρελθόν(1953).

ΚΑΡΔΑΜΑΙΪΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ!................


Ἀρχή τοῦ ἔτους 1953. Πρωΐ κάποιας Κυριακῆς ἤ κάποιας Ἑορτῆς Φεβρουαρίου-Μαρτίου τοῦ 1953.
***********
Καρδαμαῖοι ἔξω στό προσήλιο τοῦ καφενείου τοῦ Ἰωάννη Μητσοπούλου ( ἐκεῖ, ὅπου σήμερα εἶναι ἡ οἰκία τοῦ Γεωργ. Μητσοπούλου).
***********
Μπροστά δεξιά ἡ οἰκία τοῦ Γεωργ. Ἀποστολοπούλου ( ἐκεῖ, ὅπου σήμερα εἶναι τό Παντοπωλεῖον τοῦ Βαγγ. Ἀποστολοπούλου, ἀπέναντι ἀπό τήν Πλατειούλα Καρδαμᾶ).
************
Ἤδη, ἔχει κατασκευασθῆ ἡ ἄσφαλτος στήν κεντρικήν ὁδόν τοῦ Καρδαμᾶ ( δηλ. στήν ἐπαρχιακήν ὁδόν Ἀμαλιάδος-Καρδαμᾶ-Πύργου).
*************
Σέ πρῶτο πλᾶνο, δεξιά, μέ τήν πλάτην ἐστραμμένη πρός τήν φωτογραφική μηχανήν, ὁ Πᾶνος Ἀντωνόπουλος!
***********************    ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ χωρίς τά στολίδια τής Ελληνικής Γλώσσας μας:
.......
Αρχή τού έτους 1953. Πρωΐ κάποιας Κυριακής ή κάποιας Εορτής Φεβρουαρίου-Μαρτίου τού 1953.
***********
Καρδαμαίοι έξω στό προσήλιο τού καφενείου τού Ιωάννη Μητσοπούλου ( εκεί, όπου σήμερα είναι η οικία τού Γεωργ. Μητσοπούλου).
***********
Μπροστά δεξιά η οικία τού Γεωργ. Αποστολοπούλου ( εκεί, όπου σήμερα είναι τό Παντοπωλείον τού Βαγγ. Αποστολοπούλου, απέναντι από τήν Πλατειούλα Καρδαμά).
************
Ήδη, έχει κατασκευασθή η άσφαλτος στήν κεντρικήν οδόν τού Καρδαμά ( δηλ. στήν επαρχιακήν οδόν Αμαλιάδος-Καρδαμά-Πύργου).
*************
Σέ πρώτο πλάνο, δεξιά, μέ τήν πλάτην εστραμμένη πρός τήν φωτογραφική μηχανήν, ο Πάνος Αντωνόπουλος!
.........................................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου