Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

ΚΑΤΟΠΙΝ ενεργειών τού Συλλόγου μας: Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ γιά τούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2016 (Rio de Janeiro), θά διέλθη από τόν Καρδαμά (21 Απριλίου 2016)

  Όπως γνωρίζουν όλοι οι παλαιοί Αναγνώστες αυτού τού Ιστολογίου αλλά καί τού Ιστολογίου http://kardamas.blogspot.gr/,  η Ολυμπιακή Φλόγα γιά τούς Ολυμπιακούς Αγώνες τού 2008 (στό Πεκίνο), η οποία, τήν 24ην Μαρτίου 2008 εξεκίνησε από τήν Αρχαία Ολυμπία γιά τήν Αρχαία Ήλιδα, καί εκείθεν γιά τό Πεκίνο, ΔΕΝ ΔΙΗΛΘΕ από τόν Καρδαμά, γιά πρώτην φορά από τού έτους 1936, γιά πρώτην φορά, δηλαδή, από τότε που ετέθη σέ ισχύ ο θεσμός τής διά Λαμπαδηδρόμων μεταφορᾶς τής Φλόγας.  
  Η ευθύνη αυτού τού Ιστορικού ατοπήματος ( αφού ο αρχαίος πεδινός δρόμος Ήλιδος -Ολυμπίας ( για τους αρχαίους  Ολυμπιακούς Αγώνες) διήρχετο μέσα από τα όρια τού χωριού μας( στο ανατολικό μέρος του, παρά το καρδαμαίϊκο ποτάμι) ανήκε αποκλειστικά στούς Υπηρεσιακούς παράγοντες τού τότε Δήμου Αμαλιάδος. 
Παρά τήν αντίδρασήν του, ο Μορφωτικός Σύλλογος δέν κατόρθωσε τελικώς νά ακυρώσει αυτήν τήν αλλαγή τής πορείας τής Φλόγας τού 2008, λόγω τού περιορισμένου διαθεσίμου χρόνου γιά τήν επανόρθωση τού σφάλματος( διότι αιφνιδιασθήκαμε, αφού δέν ενημερωθήκαμε εγκαίρως καί δέν αναμέναμε επ' ουδενί τέτοιαν εξέλιξη, μιά καί η Φλόγα διήρχετο από τόν Καρδαμά κάθε 4ετία, από τού έτους 1936 ανελλιπώς). 
  Γιά τήν Ιστορίαν, όμως, μπορεί ο Αναγνώστης νά ενημερωθή γιά τίς τότε εξελίξεις καί γιά τίς ενέργειες τού Μορφωτικού Συλλόγου, ΕΔΩ, ΕΔΩ, καί ΕΔΩ .
   
Γιά τούς Ολυμπιακούς Αγώνες τού 2012 (Λονδίνο), οι ίδιοι Υπηρεσιακοί παράγοντες τού Δήμου επεχείρησαν πάλιν νά παρακάμψουν τόν Καρδαμά, καί νά στείλουν τήν Ολυμπιακήν Φλόγα στήν Αμαλιάδα μέσω... "παπακασελά"! 
 Όμως, μέ έγκαιρη παρέμβαση τού Μορφωτικού Συλλόγου μας πρός τήν ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ(Ε.Ο.Ε.),  η Ολυμπιακή Φλόγα διήλθε, τελικώς, από τόν Καρδαμά καί τήν μετέφερε ένας νέος τού χωριού μας ( βλέπε αναλυτικώς: ΕΔΩ). 

  Γιά τούς εφετεινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ( 2016, Rio de Janeiro), ο Μορφωτικός Σύλλογος έλαβε τά μέτρα του εγκαίρως, καί ο Πρόεδρος τού Συλλόγου, κ. Λιβαθηνός Άγγελος,  ελθών σέ επαφήν τόσον μέ τήν Γραμματεία τής Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ( τηλεφωνικώς), όσον καί μέ τόν Δήμαρχον Ήλιδος, κ. Χριστοδουλόπουλον ( εγγράφως ), κατώρθωσε νά κατοχυρώση καί γιά εφέτος τήν κλασσική καί παραδοσιακή διαδρομήν τής Φλόγας: Πύργος-Λατίφη Καρδαμά-Καρδαμάς-Αμαλιάδα. 

Τελικώς, η Ολυμπιακή Φλόγα τού 2016, κατόπιν τών στοχευμένων ενεργειών τού Προέδρου τού Συλλόγου μας, κ. Λιβαθηνού Άγγελου, θά διέλθη από τόν Καρδαμά ( Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016).   
 Τό Δ.Σ. τού Συλλόγου, εξ άλλου, εν συνεργασία μέ τόν Πρόεδρον τής Κοινότητὀς μας, κ. Αρβανιτάκη Δημ.,  έχει προτείνει ως Λαμπαδηδρόμον, ένα νέον τού χωριού μας ( Αθλητήν καί Γυμναστή-Πτυχιούχον ΤΕΦΑΑ). 
 Κατά τίς αρχές Απριλίου 2016, ο Σύλλογός μας θά εκδώσει νέαν ανακοίνωση, γιά τήν προετοιμασία τής Υποδοχής τής Ολυμπιακής Φλόγας 2016  στό χωριό μας. 

   Θεωρούμε, ότι η διέλευση τής Ολυμπιακής Φλόγας μέσα από τόν Καρδαμά στοιχίζεται απολύτως μέ τήν Ιστορία τού τόπου μας ( διέλευση από τόν Καρδαμά τής Αρχαίας Πεδινής Ολυμπιακής Οδού Ήλιδος-Ολυμπίας), καί γι' αυτό  τούτο τό γεγονός τής από τόν Καρδαμά διελεύσεως τής Φλόγας αποτελεί  καί περιποιεί ιδιαίτερη τιμή γιά τό ιστορικό χωριό μας!  

  Καλούμε, λοιπόν, όλους τούς συγχωριανούς μας, τούς φίλους τού Καρδαμά, καί τούς αναγνώστες αυτού εδώ τού Ιστολογίου, νά τιμήσουν τήν σημαντικήν αυτήν εκδήλωση  μέ τήν παρουσίαν τους στόν Καρδαμά ( 21 Απριλίου 2016, ώρα περίπου 13.15- τυχόν διαφοροποίηση τής ώρας θά γνωστοποιηθή μέ τήν νέαν ανακοίνωση τού Συλλόγου). 

Πρός πλήρην ενημέρωση τών αναγνωστών μας, παραθέτουμε τό σχετικόν έγγραφο τού Συλλόγου μας πρός τόν κ. Δήμαρχον, αλλά καί  τήν έγγραφον ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ τού Συλλόγου πρός όλους τούς συμπολίτες μας, περί τής διελεύσεως τής ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ  ΦΛΟΓΑΣ 2016 από τόν κεντρικόν δρόμον Καρδαμά:
-Τό έγγραφον πρός τόν Δήμαρχον: ΕΔΩ  ή   ΕΔΩ
- Η Ανακοίνωση πρός τούς Καρδαμαίους, γιά τήν διέλευση τής Φλόγας, ΕΔΩ ή ΕΔΩ.  
..........................................
  Η Ανακοίνωση τού Μορφωτικού Συλλόγου Καρδαμά "Κωστής Παλαμάς" γιά τήν διέλευση τής Ολυμπιακής Φλόγας από τόν Καρδαμά: 

.................................................................

  Τό έγγραφον τού Μορφωτικού Συλλόγου μας πρός τόν Δήμαρχον Ήλιδος:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου